<<
>>

Zariadenie sociálnych služieb Rosa je zariadenie v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja, ktoré poskytuje všestrannú starostlivosť prijímateľom sociálnych služieb na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia a nepriaznivého zdravotného stavu.

Rehabilitačné stredisko poskytuje sociálnu rehabilitáciu a sociálne poradenstvo osobám vo veku 6 – 40 rokov života, s mentálnym postihnutím v kombinácii s telesným postihnutím, duševnými poruchami a poruchami správania. Služby sa poskytujú ambulantnou formou.

Domov sociálnych služieb poskytuje sociálne služby osobám vo veku 6 – 40 rokov života, s mentálnym postihnutím v kombinácii s telesným postihnutím, duševnými poruchami a poruchami správania. Služby sa poskytujú ambulantnou alebo pobytovou formou.

Špecializované zariadenie poskytuje sociálne služby deťom vo veku 6 -18 rokov života s diagnózou pervazívna vývojová porucha. Služby sa poskytujú ambulantnou formou.

 

Aktivity | Novinky

udialo sa u nás | 25.3.2021
Maľovaný obraz pre Cambridge

Začiatok roka v našom zariadení sa niesol v znamení plnenia snov. Naši klienti si vďaka priateľom z Cambridgu splnili svoje tajné priania a dostali darčeky, po ktorých túžili. Radosť bola obrovská a nás mrzelo, že sme sa s týmto šťastím nevedeli podeliť aj naživo. Snažili sme sa vymyslieť spôsob, ako preniesť aspoň trochu radosti z ROSY priamo do Cambridgu. 

A preto sme vytvorili ručne maľovaný obraz doplnený fotkami klientov, ktoré zachytávali ich radosť pri otváraní darčekov. Okrem toho, sme každému žiakovi, študentovi, učiteľovi, ale aj všetkým ostatným, ktorí sa do projektu zapojili urobili ručne zdobený medovník v tvare srdca. S krátkym, no o to výstižnejším odkazom: Ďakujeme.

Aj týmto spôsobom sme chceli vyjadriť ako veľmi sme vďační, za ochotu a obrovské odhodlanie pri realizácií projektu, vďaka ktorému sa nám podarilo vyčarovať toľko úsmevov! 

 
>>> viac

udialo sa u nás | 12.2.2021
Celoplošné skríningové testovanie

Na základe Uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 30 zo 17. januára 2021 (ďalej len „uznesenie vlády“) k návrhu na prijatie opatrení na pokles ochorení COVID-19 na území SR, Vás chcem informovať o celoplošnom skríningovom testovaní. V zariadení sociálnych služieb ROSA bude prebiehať skríningové testovanie zamestnancov ZSS ROSA a všetkých poberateľov sociálnych služieb – DSS, RS a ŠZ. Tí, ktorí prekonali COVID-19 v rámci posledných 90 dní, nemusia absolvovať testovanie. ZSS ROSA bude testovať antigénovým testom a vystaví otestovanej osobe potvrdenie o vykonaní testovania. 

https://www.employment.gov.sk/sk/koronavirus-pracovna-socialna-oblast/socialne-sluzby/

 
>>> viac

udialo sa u nás | 8.3.2021
Veľká vďaka Cambridge!

Uplynulý rok 2020 bol azda najnáročnejším rokom pre každého jedného z nás. V období, kedy sme si od svojich priateľov a známych museli držať odstup,  podarilo sa nám, naopak jedného nového priateľa získať. Ešte koncom minulého roku sme nadviazali spoluprácu s Cambridge International School v Bratislave, ktorá si v jeho závere pripravila pre našich klientov obrovské prekvapenie.

Koniec roka tradične patrí jednému z najkrajších a najočakávanejších sviatkov. Tieto Vianoce sa Cambridge zahral na Ježiška a rozhodol sa splniť najtajnejšie priania našich klientov. A veru mu to aj vyšlo! Zapojili sa všetci - žiaci, študenti, rodičia, ale aj učitelia, či zamestnanci školy. Každý jeden klient nášho zariadenia si našiel pod stromčekom to, čo si najviac prial. Obrovská radosť a šťastie sa len ťažko dajú opísať slovami.

Milí priatelia z CIS, aj touto cestou by sme sa Vám chceli poďakovať za neuveriteľnú dávku ľudskosti a veľkorysosti, ktorú ste aj napriek ťažkým časom prejavili a rovnako aj  za radosť, ktorú sme mohli spoločne vďaka Vám prežiť.

 

Takže ešte raz,  ĎAKUJEME Cambridge a čoskoro sa vidíme!!

 
>>> viac

udialo sa u nás | 22.2.2021
Čarovné Vianoce

V mesiaci november bola  v rámci ZSS ROSA vyhlásená výtvarná súťaž na tému „Čarovné Vianoce“, ktorej cieľom bolo zachytiť tradície a vnímanie Vianoc očami prijímateľov sociálnej služby. Výtvarné práce boli zaujímavé a pestré.Do súťaže sa zapojilo 39 prijímateľov sociálnej služby. Každý účastník súťaže dostal sladkú odmenu.  Víťazi boli odmenení vecnými cenami.

Kategória A: 1. miesto: Andrej Hoffmann

                      2. miesto: Lukáš Vosátko

                      3. miesto: Ester Szabóová

 Kategória B: 1. miesto: Barbora Tóthová

                      2. miesto: Mária Baránková

                      3. miesto: Sára Madarászová

 
>>> viac

udialo sa u nás | 20.1.2021
usmernenie k priebežnému testovaniu
>>> viac

udialo sa u nás | 9.11.2020
usmernenie MPSVaR SR
>>> viac

udialo sa u nás | 2.11.2020
Vládou určené výnimky z celoplošného testovania

Na základe uznesenia vlády SR z 28.10.2020, číslo 693, niektoré osoby s ŤZP nemusia mať test a nemusia byť v karanténe, ak ho nemajú.

Okrem iných, ide o osoby s ŤZP:

- osoba, ktorej bolo diagnostikované stredne ťažké alebo ťažké mentálne postihnutie

- osoba dispenzarizovaná so závažnou poruchou autistického spektra 

Aj keď odporúčame, aby sa podľa možností, dal testovať každý prímaťeľ sociálnej služby (PSS), v prípade že PSS nebude otestovaný a spadá do vládou určených výnimiek, môže normálne aj naďalej poberať sociálnu službu. 

 
>>> viac

udialo sa u nás | 16.9.2020
Zvýšenie kapacity Špecializovaného zariadenia

Od 1.9.2020 sme v našom zariadeí rozšírili kapacitu špecializovaného zariadenia pre deti s poruchou autistického spektra. K jeho rozšíreniu došlo podľa pôvodného plánu Bratislavského samosprávneho kraja, po roku jeho fungovania. Aktuálna kapacita bola teda zvýšená z pôvodných 8, na 16 miest. Sociálna služba je aj naďalej poskytovaná ambulantnou formou pre deti od 6 do 18 rokov. V rámci rozšírenia kapacaty došlo aj k rozšíreniu priestorov, v ktorých sa špecializované zariadenia nachádza. Pribudli k nemu ďalšie miestnosti, ktoré prešli kompletnou rekonštrukciou a boli na novo materiálovo vybavené, presne podľa špecifických potrieb našich klientov. 

 

 
>>> viac

udialo sa u nás | 4.6.2020
uvoľňovania opatrení v sociálnych službách
>>> viac