<<
>>

Sociálno-právne služby

 

Prijímanie do ZSS Rosa sa začína podaním „Žiadosti o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu“ na vyššom územnom celku podľa miesta trvalého bydliska (bližšie informácie a tlačivá na webovej stránke príslušného VÚC).

Sociálni pracovníci ZSS Rosa vedú evidenciu žiadateľov, pripravujú a realizujú prijímanie klientov a zabezpečujú im komplexnú starostlivosť v rámci sociálno-právneho poradenstva a starostlivosti počas celého ich pobytu v ZSS Rosa, stanovujú výšku úhrady a vymáhajú pohľadávky. Spolupracujú  s rodinou klienta a inštitúciami verejnej a štátnej správy.

V našom zariadení s kapacitou 140 miest sa sociálne služby poskytujú v súlade so zákonom č. 448/2008 Z.z.  o  sociálnych  službách  a  o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o sociálnych službách). 

V Rehabilitačnom stredisku - § 37 zákona  o  sociálnych  službách v závislosti od posudku vydaného BSK deťom a mladým dospelým od 6 do 40 rokov.  

 • ambulantnou (dennou) formou

V Domove sociálnych služieb - § 38 zákona  o sociálnych službách v závislosti od posudku vydaného BSK deťom a mladým dospelým od 6 do 40 rokova :

 • ambulantnou (dennou) formou
 • týždennou  (pobytovou) formou – od pondelka do piatku
 • celoročnou (pobytovou) formou

V Špecializovanom zariadení - § 39 zákona o  sociálnych  službách v závislosti od posudku vydaného BSK deťom s pervazívnou vývinovou poruchou od 6 do 18 rokov.

 • ambulantnou formou. 

 

V  Rehabilitačné stredisko

§ 37 - fyzická osoba vo veku 6 – 40 rokov života, s mentálnym postihnutím v kombinácii s telesným postihnutím, duševnými poruchami a poruchami správania s výnimkou fyzických osôb s ťažkým a hlbokým duševným postihnutím, chronickou formou psychotických porúch, pervazívnou vývinovou poruchou, úplnou slepotou a úplnou stratou sluchu, ak je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby podľa prílohy č. 3 zákona o sociálnych službách.

V Rehabilitačnom stredisku sa  poskytuje sociálna rehabilitácia, sociálne poradenstvo, pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby, stravovanie, upratovanie.

 

Domov sociálnych služieb

 

§ 38 - fyzická osoba vo veku 6 – 40 rokov života, s mentálnym postihnutím v kombinácii s telesným postihnutím, duševnými poruchami a poruchami správania s výnimkou fyzických osôb s ťažkým a hlbokým duševným postihnutím, chronickou formou psychotických porúch, pervazívnou vývinovou poruchou, úplnou slepotou a úplnou stratou sluchu, ak je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej V podľa prílohy č. 3 zákona o sociálnych službách.

V Domove sociálnych služieb sa poskytuje pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby, sociálne poradenstvo, sociálna rehabilitácia, ubytovanie, stravovanie, upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva, osobné vybavenie, zabezpečuje rozvoj pracovných činností,záujmová činnosť, utvárajú sa podmienky na úschovú vecí. V domove sociálnych služieb sa zabezpečuje aj ošetrovateľská starostlivosť, ak neposkytuje domov sociálnych služieb ošetrovateľskú starostlivosť podľa § 22 zákona o sociálnych službách.

 

Špecializované zariadenie

§ - 39 fyzická osoba s diagnózou pervazívna vývojová porucha vo veku od 6 do 18 rokov, ak je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej V podľa prílohy č. 3 zákona o sociálnych službách.

V Špecializovanom zariadení sa poskytuje pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby, sociálne poradenstvo, sociálne rehabilitácia, stravovanie, upratovanie, osobné vybavenie, zabezpečuje sa rozvoj pracovných zručnosti, záujmová činnosť, útvárajú sa podmienky na vzdelávanie a na úschovu cenných vecí. V Špecializovanom zariadení sa zabezpečuje aj ošetrovateľská starostlivosť, ak neposkytuje domov sociálnych služieb ošetrovateľskú starostlivosť podľa § 22 zákona o sociálnych službách.

 

Sociálno – právne služby vám radi poskytnú sociálne pracovníčky v oblasti:

 

Základné sociálne poradenstvo (odborné poradenstvo v oblasti sociálno-právnych služieb), pomoc a spoluprácu,   a to:

 • všeobecné základné sociálne poradenstvo v oblasti poskytovania sociálnych služieb,
 • záujemcom o sociálnu službu, prijímateľom sociálnej služby, ich rodinným príslušníkom (zákonným zástupcom, súdom ustaveným  opatrovníkom)  dôležité informácie a odborné rady týkajúce sa procesu prijímania záujemcu do zariadenia,
 • identifikovanie individuálnych potrieb občana so zohľadnením jeho prirodzených vzťahov, rodiny a komunity pri  riešení jeho sociálnej situácie,
 • v prípade potreby špecializovaného sociálneho poradenstva a pri riešení problémov presahujúcich kompetencie bazálneho sociálneho poradenstva je daný problém konzultovaný, resp. priamo riešený s odborníkmi z príslušnej oblasti,
 • pri získaní a vypĺňaní  tlačív potrebných k zabezpečeniu sociálnej služby,
 • usmernenie občana na odborné pracovisko k vybaveniu potrebných náležitostí v súvislosti so zabezpečením poskytovania sociálnej služby (pomoc s procesom vybavovania žiadostí,  poradenstvo pri podávaní žiadostí o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu, žiadosti o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby),
 • v prípade potreby aj s rodinou prijímateľa sociálnej služby a inštitúciami verejnej a štátnej správy, príp. peňažných ústavov

 

Sociálne pracovníčky ďalej vykonávajú:

 • príjem a evidenciu žiadostí o poskytovanie sociálnej služby
 • manažment prijímania záujemcu o sociálnu službu do nášho zariadenia, v prípade potreby sprostredkovanie poskytovania sociálnej služby v inom zariadení
 • sociálnu agendu  a sociálny servis prijímateľov sociálnej služby v zariadení

 

Postup  pri vybavovaní sociálnej služby

 • v prípade záujmu občana o poskytovanie sociálnej služby podáva si na Úrade Bratislavského samosprávneho kraja „Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu“, ktorú podpisuje osoba, ktorá   má byť posudzovaná, resp. jej zákonný zástupca. K žiadosti o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu žiadateľ prikladá príslušné kópie lekárskych nálezov, ktoré nemôžu byť staršie ako 6 mesiacov.
 • po podaní Žiadosti o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu vydáva Úrad Bratislavského samosprávneho kraja „Posudok o odkázanosti na sociálnu službu”, ktorý je podkladom k vydaniu Rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu  službu, v ktorom je uvedené, na akú sociálnu službu je občan odkázaný.
 • po nadobudnutí právoplatnosti Rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu, fyzická osoba, ktorá má záujem  o  zabezpečenie poskytovania sociálnej služby v našom zariadení, vyplní u sociálnej pracovníčky  „Žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby“. 

 

Postup prijímania do zariadenia ZSS ROSA

Do zariadenia možno prijať záujemcu o  sociálnu službu na základe nižšie uvedených dokladov, ktoré prikladá k „Žiadosti o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby“:

 • kópiu Rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu s vyznačením právoplatnosti
 • kópiu Posudku o odkázanosti na sociálnu službu
 • potvrdenia o príjme,  fotokópie rozhodnutí o priznaní jednotlivých druhov dôchodkov, štátnych dávok, daňové priznanie
 • vyhlásenie o majetku fyzickej osoby
 • ak je záujemca o o sociálnu službu pozbavený spôsobilosti na právne úkony, prikladá  sa právoplatný rozsudok súdu
 • v prípade štúdia záujemcu o sociálnu službu potvrdenie o návšteve školy

Kompletnú  žiadosť schvaľuje prijímacia komisia, ktorej členovia sú zamestnanci zariadenia za účasti zástupcu BSK.

Ak zariadenie nemá aktuálne voľné miesto,  písomne upovedomí záujemcu, že v súčasnosti nedisponuje voľným miestom o požadovanom druhu a forme poskytovania sociálnej služby, pričom žiadosť záujemcu o sociálnu službu bude  evidovaná v evidencii doručených žiadostí o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby.

 

Súvisiace dokumenty  so zabezpečením poskytovania sociálnej služby:

Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu - občan adresuje na príslušný VÚC, podľa miesta trvalého bydliska,

Žiadosť o zabezpečenie poskytovanie sociálnej služby - občan adresuje do ZSS ROSA,

Vyhlásenie o majetku fyzickej osoby obdržíte priamo u sociálnych pracovníčok.

 

Príslušné tlačivá a bližšie informácie v súvislosti so zabezpečním poskytovania sociálnej služby nájdete na stránke Úradu Bratislavského samosprávneho kraja  v sekcii sociálne služby : www.region–bsk.sk

V súvislosti s poskytovaním sociálnych služieb v ZSS ROSA dávame do pozornosti, že v areáli našej organizácie pôsobia aj špeciálne školy a zariadenia:

 • Spojená škola (Špeciálna základná škola a Praktická škola)
 • Centrum špeciálno – pedagogického poradenstva
 • Odborné učilište

 

Kontaktné údaje:

ZSS ROSA

Dúbravská cesta 1

845 29 Bratislava

www.domovrosa.sk

 

Sociálny pracovník: Mgr. Eva Piussi    

tel.: 02/54773440,  kl.147,                                           

e-mail: eva.piussi@domovrosa.sk                   

 

 

Poskytovanie krátkodobej  intervenčnej starostlivosti prijímateľom sociálnej služby

 

Krátkodobá intervenčná služba (ďalej len „KIS”) poskytovaná v ZSS ROSA je sociálna služba, ktorá prostredníctvom krátkodobej zmeny formy poskytovania sociálnej služby v našom zariadení poskytuje rodičom, príbuzným, známym, alebo iným osobám poskytujúcim starostlivosť prijímateľovi, ktorému sa poskytuje sociálna služba ambulantnou alebo týždennou formou, priestor na:

 • riešenie krízových situácií, napr.: krátkodobá služobná cesta, úraz, ochorenie, hospitalizácia a pod.
 • odpočinok, s cieľom udržania fyzického a duševného zdravia a prevencie jeho zhoršenia, napr.: dovolenka, relaxačný pobyt osoby poskytujúcej starostlivosť, rodinné udalosti v rodine osoby poskytujúcej starostlivosť a pod.

KIS za účelom odpočinku s cieľom udržania fyzického a duševného zdravia a prevencie jeho zhoršenia môže byť prijímateľovi poskytnutá najskôr po uplynutí  3 mesiacov od uzatvorenia  zmluvy o poskytovaní sociálnej služby so zariadením

 

      Základné informácie pre postup podávania žiadosti o poskytnutie KIS v ZSS ROSA

V súvislosti so zabezpečením a poskytnutím KISsú kontaktnými osobami pre poskytnutie informácií a tlačív sociálne pracovníčky zariadenia.

Žiadosť o poskytnutie KIS (ďalej len „žiadosť“) adresuje žiadateľ sociálnej služby, alebo jeho zákonný  zástupca (resp. opatrovník)  priamo  ZSS ROSA, ktorá musí obsahovať :

 • všetky  základné  údaje prijímateľa
 • požadované obdobie KIS
 • zdôvodnenie poskytnutia KIS prijímateľovi
 • prijímateľom požadovaný druh bloku KIS

Súčasťou žiadosti je písomný súhlas prijímateľa (zákonného zástupcu, resp. opatrovníka) s podmienkami poskytovania KIS v ZSS ROSA s uvedením dôležitých kontaktov na riešenie nepredvídaných udalostí.

Žiadosť hodnotí sociálna komisia určená riaditeľom ZSS ROSA.

Jednou zo základných podmienok hodnotenia žiadosti je, že zariadenie neeviduje voči  prijímateľovi sociálnej služby žiadne pohľadávky.

Vyjadrenie k žiadosti o poskytnutie KIS zariadenie písomne oznámi prijímateľovi najskôr 3 dni pred žiadaným termínom poskytnutia KIS.

 

Rozsah poskytovania KIS

 KIS môže byť prijímateľovi poskytnutá najviac trikrát v priebehu jedného kalendárneho roka, z toho jeden krát v rozsahu 4 nocídva krát v rozsahu 3 nocí (ďalej len „bloky KIS“).

Bloky KIS sú poskytované ako celky, je možné ich využiť v plnom, alebo čiastočnom rozsahu, nie je   možné deliť ich, zlúčiť, ani prenášať do nasledujúcich kalendárnych rokov.

V prípade, že prijímateľovi sa už začala poskytovať KIS, a nevyužije blok KIS v celom plánovanom rozsahu, blok sa považuje za poskytnutý.

Bloky KIS môžu na seba bezprostredne nadväzovať len v prípade, ak v uvedenom čase nežiada ZSS ROSA o poskytnutie KIS iný prijímateľ.

KIS sa neposkytuje počas vianočných  sviatkov, novoročných sviatkov a a veľkonočných sviatkov a v prípade akútnych a infekčných ochorení príjímateľa sociálnej služby.

Na poskytovanie KIS sa na prijímateľa vzťahujú všetky všeobecne záväzné právne predpisy a interné predpisy na poskytovanie sociálnej služby v Zariadení sociálnych služieb ROSA.