<<
>>

Rozvoj pracovných zručností 

Rozvoj pracovných zručností je jedna z najvýznamnejších a najúčinnejších rehabilitačných činností, ktorá má vplyv na udržanie a zlepšenie  manuálnej zdatnosti klientov, pozitívne ovplyvňuje  sociálne  väzby, stimuluje psychické funkcie, vedie klientov k spolupráci  a zvyšuje ich sebavedomie a sebahodnotenie.

V našom zariadení rozvoj pracovných zručností nechápeme iba v zmysle vytvárania pracovných návykov, ale ako terapiu, ktorá má klienta naučiť aktívnemu tráveniu voľného času a k zodpovednosti za kvalitu svojho života. Nejde nám iba o udržiavanie už získaných zručností a návykov, ale aj o rozširovanie ich spektra. Vychádzame z potrieb a záujmov jednotlivých klientov, zohľadňujúc ich možnosti, schopnosti a aktuálny zdravotný stav. Prihliadame  na danosti a potenciál klienta.

Rozvoj pracovných zručností je integrovaný do režimu dňa ako jeho pevná súčasť. Zahŕňa rôzne aktivity, (tkanie, paličkovanie, práca s hlinou, práca s prírodným materiálom, výroba dekoratívnych predmetov, výroba ručného papiera, spracovanie textilu, pomocné práce pri úprave areálu, jednoduché práce v záhrade, údržba športovísk, starostlivosť o zvieratá... ), ktoré klienti vykonávajú na základe ich prirodzeného inklinovania k danej činnosti a  za primeranej podpory zo strany pracovných terapeutov.

Klienti sa pravidelne prezentujú svojimi  výrobkami a výsledkami činnosti v rámci pracovnej terapie na kultúrnych a spoločenských akciách.