<<
>>

 

Základné informácie o postupe pri vybavovaní sociálnej služby

 

Fyzická osoba, ktorá má záujem o poskytovanie sociálnej služby v zariadení sociálnych služieb adresuje na Úrad Bratislavského samosprávneho kraja (ďalej „Ú BSK“) odbor sociálnych vecí „Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu“.

Postup pri podávaní Žiadosti o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu

 • Vyplnené tlačivo „Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu“ (ďalej „žiadosť“) podpisuje fyzická osoba, ktorá má byť posudzovaná, alebo zákonný zástupca žiadateľa, resp. súdom určený opatrovník. Ak sa fyzická osoba vzhľadom na svoj zdravotný stav nedokáže sama podpísať,môže v jej mene žiadosť podpísať aj iná osoba (k žiadosti sa priloží lekárske potvrdenie o neschopnosti posudzovanej osoby podpísať sa). Toto potvrdenie platí  nielen pri podaní žiadosti o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu, ale aj pri podaní žiadosti o zabezpečenie sociálnej služby, ako aj pri podpisovaní zmluvy o zabezpečení poskytovania sociálnej služby.

 

 • K žiadosti žiadateľ prikladá lekárske nálezy. Ak má žiadateľ k dispozícii správy z vyšetrení v odborných ambulanciách, prikladá kópie aktuálnych odborných lekárskych vyšetrení. Ak sú lekárske nálezy, ktoré boli priložené k žiadosti nedostačujúce na účely zdravotnej posudkovej činnosti, posudzujúci zdravotnícky pracovník požiada o predloženie tlačiva Lekársky nález na účely posúdenia odkázanosti na sociálnu službu“ktoré vypĺňa zmluvný lekár. Lekárske nálezy nemôžu byť staršie ako 6 mesiacov. Výnimkou je chronický stav s trvalým poškodením a nemožno očakávať zmenu stavu.V prípade psychiatrického ochorenia žiadateľ  je povinný priložiť aj psychiatrické vyšetrenie s objektívnym psychiatrickým nálezom (nie starším ako 6 mesiacov).

 

 • Po podaní Žiadosti o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu vydáva Ú BSK „Posudok o odkázanosti na sociálnu službu”, ktorý je podkladom k vydaniu Rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu  službu,v ktorom je uvedené,  na aký druh sociálnej služby je občan odkázaný.

 

 • Na základevydaného a právoplatného rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu a vydaného posudku  o odkázanosti na sociálnu službu, adresuje fyzická osoba, ktorá má záujem  o  poskytovanie sociálnej služby „Žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby” vybranému poskytovateľovi sociálnej služby.

 

Postup prijímania záujemcu o sociálnu službu do zariadenia ZSS ROSA

Do zariadenia možno prijať záujemcu o  sociálnu službu  na základe  Žiadosti o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby“ a priložených nižšie uvedených dokladov:

Vyplnenie žiadosti o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby :

V prípade, že má občan záujem o poskytovanie sociálnej služby podľa druhu sociálnej služby v domove sociálnych služieb, rehabilitačnom stredisku, alebo v špecializovanom zariadení  (podmienkou je vydaný posudok a rozhodnutie  o odkázanosti na sociálnu službu pre druh sociálnej služby domov sociálnych služieb, alebo vydaný posudok a rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu pre druh sociálnej služby pre rehabilitačné stredisko, alebo vydaný posudok a rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu pre druh sociálnej služby pre špecializované zariadenie) vyznačí v Žiadosti o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby v kolónke druh sociálnej služby domov sociálnych služieb, rehabilitačné stredisko, alebo  špecializované zariadenie.V kolónke forma sociálnej služby vyznačí žiadateľ o akú formu poskytovania sociálnej služby má záujem, t.j. ambulantnú sociálnu službu (denná formu poskytovania sociálnej služby), alebo pobytovú sociálnu službu (týždenná, alebo celoročná formu poskytovania sociálnej služby).

Dokladyk Žiadosti o zabezpečenie sociálnej služby pre druh sociálnej služby:  domov sociálnych služieb:

 • kópia rozhodnutia o odkázanosti na poskytovanie sociálnej služby pre druh sociálnej služby domov sociálnych služieb s vyznačením právoplatnosti
 • kópia posudku o odkázanosti na sociálnu službu pre druh sociálnej služby domov sociálnych služieb
 • potvrdenie o príjme (potvrdenie zamestnávateľa o príjme zo závislej činnosti, fotokópie rozhodnutí o priznaní jednotlivých druhov dôchodkov, štátnych dávok, daňové priznanie v prípade SZČO.)
 • doklad o majetkových pomeroch: vyhlásenie o majetku fyzickej osoby
 • ak je záujemca o  sociálnu službu zbavený, alebo obmedzený v spôsobilosti na právne úkony, dokladuje právoplatným rozsudkom súdu
 • v prípade plnenia si povinnej školskej dochádzky,  alebo ďalašieho štúdia, záujemca o sociálnu službu  predkladá potvrdenie o návšteve školy

 

Dokladyk Žiadosti o zabezpečenie sociálnej služby pre druh sociálnej služby rehabilitačné stredisko a špecializovane zariadenie:

K žiadosti do rehabilitačného strediska sa predkladajú totožné doklady ako do domova sociálnych služieb, okrem potvrdenia o návšteve školy, ktoré do rehabilitačného strediska nie je potrebné predkladať.

Kompletnú  Žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby schvaľuje v zariadení sociálna komisia, ktorej členovia sú zamestnanci zariadenia, za účasti zástupcu z Ú BSK.

Ak zariadenie nemá aktuálne voľné miesto, písomne upovedomí záujemcu, že v súčasnosti nedisponuje voľným miestom v požadovanom druhu a forme poskytovania sociálnej služby, pričom žiadosť záujemcu o sociálnu službu bude  evidovaná v evidencii doručených žiadostí o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby.

 

Tlačivá na stiahnutie (súvisiace so zabezpečením poskytovania sociálnej služby):

Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu- občan adresuje na príslušný VÚC, podľa miesta trvalého bydliska

Žiadosť o zabezpečenie poskytovanie sociálnej služby- občan adresuje do príslušného zariadenia

Vyhlásenie o majetku fyzickej osoby na účely platenia úhrady za sociálnu službu- občan prikladá  k žiadosti  o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby

Žiadosť o poskytovanie intervenčnej služby IS v Zariadení sociálnych služieb ROSA- klient/zákonný zástupca podáva priamo v Zariadení sociálnych služieb ROSA

Príslušné tlačivá a bližšie informácie v súvislosti so zabezpečním poskytovania sociálnej služby nájdete na stránke Úradu Bratislavského samosprávneho kraja v sekcii sociálne služby : bratislavskykraj.sk

V súvislosti s poskytovaním sociálnych služieb v ZSS ROSA dávame do pozornosti, že v  areáli zariadenia sa nachádzajú vzdelávacie inštitúcie a to: Odborné učilište a Spojená škola, v rámci ktorej pôsobí Centrum špeciálno – pedagogického poradenstva.

Poskytovanie intervenčnej služby prijímateľom sociálnej služby

 

Usmernenie

č. 1/2022

k postupu pri poskytovaní intervenčnej služby prijímateľom sociálnych služieb
v zariadeniach sociálnych služieb
v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja

 

 

I. Účel intervenčnej služby

 

Účelom intervenčnej služby (ďalej len „IS“) je zabezpečenie prijímateľovi sociálnej služby, ktorému sa poskytuje sociálnaslužba v zariadení sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja (ďalej len „ZSS“) ambulantnou alebo týždennou formou, poskytovanie sociálnej služby v ZSS na dohodnutý čas v prípade, že osoba/osoby, ktoré mu poskytujú starostlivosť (ďalej len „osoba poskytujúca starostlivosť“) nemôže starostlivosť dočasne vykonávať z dôvodu:

 1. krízovej situácie,
 2. nevyhnutného odpočinku s cieľom udržania fyzického a duševného zdravia a prevencie ich zhoršenia.

Za krízovú situáciu za účelom poskytnutia IS sa považuje najmä: služobná cesta, úraz, ochorenie, hospitalizácia, úmrtie osoby poskytujúcej starostlivosť a pod..

Za nevyhnutný odpočinok s cieľom udržania fyzického a duševného zdravia a prevencie jeho zhoršenia sa za účelom poskytnutia IS považuje najmä: dovolenka, liečebný, rehabilitačný, relaxačný pobyt osoby poskytujúcej starostlivosť, rodinné udalosti v rodine osoby poskytujúcej starostlivosť a pod..

 

II. Cieľová skupina

 

Prijímateľ sociálnej služby v ZSS, ktorému sa poskytuje sociálna služba ambulantnou formou alebo týždennou pobytovou formou (ďalej len „prijímateľ“).

 

III. Miesto poskytovania

 

IS sa poskytuje predovšetkým v ZSS, s ktorým má prijímateľ uzatvorenú písomnú zmluvu o poskytovaní sociálnej služby a disponuje na čas poskytnutia IS fyzicky voľným lôžkom alebo v určenom ZSS.

 

IV.  Podmienky poskytovania

 

 1. IS sa poskytuje prijímateľovi, ktorý:
 2. má so ZSS uzavretú platnú zmluvu o poskytovaní sociálnej služby ambulantnou formou alebo týždennou pobytovou formou,
 3. má príslušným správnym orgánom vydané právoplatné rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu, o poskytovanie ktorej vybrané zariadenie žiada,
 4. nemá pohľadávky za poskytované sociálne služby voči ZSS, s ktorým má uzavretú platnú zmluvu o poskytovaní sociálnej služby; táto podmienka sa nevzťahuje na prijímateľa sociálnej služby, ktorého výška príjmu nepostačuje na zaplatenie určenej úhrady za sociálnu službu a rozdiel v úhrade nikto neuhrádza,
 5. má prerušené poskytovanie sociálnej služby v ZSS, s ktorým má prijímateľ uzatvorenú písomnú zmluvu o poskytovaní sociálnej služby, ak sa mu poskytuje IS v určenom ZSS,
 6. predloží súhlas príslušného vyššieho územného celku so zmenou druhu a/alebo formy sociálnej služby počas poskytovania IS a súhlas s úhradou ekonomicky oprávnených nákladov spojených so zmenou formy sociálnej služby počas poskytovania IS, ak má prijímateľ trvalý pobyt mimo územia BSK.
 7. IS za účelom nevyhnutného odpočinku s cieľom udržania fyzického a duševného zdravia a prevencie ich zhoršenia môže byť prijímateľovi poskytnutá najskôr po uplynutí 3 mesiacov od uzatvorenia  zmluvy o poskytovaní sociálnej služby so ZSS.
 8. Požadované  obdobie poskytnutia IS je v rámci obdobia, na ktoré má prijímateľ so ZSS uzavretú platnú zmluvu o poskytovaní sociálnej služby.
 9. ZSS, ktoré poskytuje IS, disponuje na čas poskytnutia IS fyzicky voľným lôžkoma písomným súhlasom prijímateľa s dočasným prenechaním lôžka inému prijímateľovi za účelom poskytnutia IS, uvoľneným na základe:
  1. prerušenia poskytovania sociálnej služby prijímateľom, ktorý lôžko užíva,
  2. dočasnej neprítomnosti prijímateľa sociálnej služby, ktorý lôžko užíva.
 10. ZSS v čase poskytnutia IS neprekročí počtom fyzicky prítomných prijímateľov kapacitu jednotlivých foriem poskytovania sociálnych služieb stanovenú v platnej zriaďovacej listine ZSS.
 11. ZSS disponuje v čase poskytnutia IS takým počtom odborných zamestnancov, ktorý umožní poskytovanie sociálnej služby na odbornej úrovni a bez obmedzenia rozsahu služieb poskytovaných ostatným prijímateľom.

 

V. Rozsah poskytovania

 

 1. IS sa poskytuje na celé dni, najviac 30 dní v kalendárnom roku. V odôvodnených prípadoch je možné poskytovanie IS v určenom ZSS najviac 60 kalendárnych dní.
 2. IS sa poskytuje v plnom alebo čiastočnom rozsahu. Poskytovanie IS v čiastočnom rozsahu môže na seba bezprostredne nadväzovať len v prípade, ak v uvedenom čase nežiada ZSS o poskytnutie IS iný prijímateľ.
 3. Nevyčerpané dni IS nie je možné poskytnúť v nasledujúcom kalendárnom roku.

 

VI. Postup pri podávaní žiadosti a ďalšie náležitosti poskytovania IS

 

 1. Žiadosť o poskytnutie IS doručuje prijímateľ sociálnej služby, alebo jeho zákonný zástupca priamo tomu ZSS, ktorý bude IS poskytovať.
 2. Formu a obsah žiadosti, ako aj ďalšie náležitosti postupu poskytovania IS určí štatutárny zástupca ZSS interným predpisom.
 3. Žiadosť o poskytnutie IS musí obsahovať najmä
  1. zdôvodnenie poskytnutia IS prijímateľovi,
  2. preukázanie dôvodov žiadosti,
  3. doba poskytovania IS.
 4. Poskytnutie IS  z dôvodu krízovej situácie osoby poskytujúcej starostlivosť prijímateľovi sociálnej služby má prednosť pred poskytnutím IS za účelom odpočinku s cieľom udržania fyzického a duševného zdravia a prevencie ich zhoršenia.
 5. V prípade prijatia viacerých žiadostí o poskytnutie IS za rovnakým účelom v rovnakom termíne je rozhodujúci dátum prijatia žiadosti.
 6. ZSS stanoví obdobia, v ktorých nie je z prevádzkových dôvodov možné IS poskytovať.

 

Bratislava 23. marca 2022

V mesiacoch júl - august sa v ZSS ROSA intervenčná služba neposkytuje.