<<
>>

Aktivity | Novinky 2014


udialo sa u nás |
Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilita?né stredisko Rosa

Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilita?né stredisko Rosa je zariadenie v zria?ovate?skej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja, ktoré poskytuje všestrannú starostlivos? klientom s telesným a mentálnym postihnutím.

Domov sociálnych služieb poskytuje sociálne služby telesne a mentálne postihnutým de?om a mladým dospelým vo veku 6 – 25 rokov. Služby sa poskytujú ambulantnou alebo pobytovou formou.

Rehabilita?né stredisko poskytuje sociálnu rehabilitáciu a sociálne poradenstvo osobám odkázaným na pomoc inej osoby do veku 35 rokov. Služby sa tiež poskytujú ambulantnou alebo pobytovou formou.

 
>>> viac

udialo sa u nás | 24. 06. 2015
VI. ro?ník pétangového turnaja v Modre - Harmónií

24.júna 2015 sa naši klienti zú?astnili VI. Ro?níka  pétangového turnaja v Modre - Harmónii. Každý rok ho organizuje DSS a ZPB Merema pod záštitou BSK. Hostia s BSK tento turnaj slávnostne otvorili prvými hodmi.  Naše družstvá Patróny z Patrónky a Rýchla rota sa v silnej konkurencii 25 družstiev nedali zahanbi?...dokonca sa dostali až do semifinále. Všetci sa tešili z úspechu,  nadviazania nových kontaktov, zo stretnutia so známymi kamarátmi, zábavných aktivít, diskotéky a pekných cien. Tešíme sa na ?alšie úspechy!!!

 
>>> viac

udialo sa u nás | 28. 05. 2015
Bojnické zážitky

Vo štvrtok 28.5.2015 ráno o 7:30 nás ?akal pristavený autobus, ktorý odviezol 29 našich klientov na celodenný výlet do Bojníc. Cesta sa nám zdala by? nekone?ná, lebo sme sa už tešili na prehliadku zámku. A veru, mali sme sa na ?o teši?. V zámku nás privítala upratova?ka Betka, ktorá nás sprevádzala zámkom, porozprávala nám ve?a zaujímavého, ve?mi ve?a sme sa s ?ou nasmiali a dokonca v Zlatej sieni sme si s ?ou za jej doprovodu na klavíri aj zaspievali. Po závere?nom „preskúšaní“ každý z ú?astníkov obdržal certifikát o absolvovaní prehliadky. Po prehliadke zámku sme sa všetci ve?mi tešili na obed v Bojnickej reštaurácii. Obed nám všetkým neskuto?ne chutil, ve? boli hranolky s mäskom a k tomu kofola J. Po dobrom obede sme šli na prechádzku do ZOO. Medvede, pávy, rôzne vtáctvo, levy, ale aj kengury ?i slony – to všetko sme spolu obdivovali a spoznávali. Na záver sme si dali dobrú to?enú zmrzlinu, každý z klientov dostal na pamiatku magnetku a  Bojnické oplátky a plní zážitkov sme sa vrátili vo ve?erných hodinách domov. Chceme sa úprimne po?akova? zamestnancom Poštovej banky ako aj Nadácii Poštovej banky, že sme mohli v?aka nim preži? nádherný de?. V?aka schváleniu zamestnaneckého projektu, ktorý nám zabezpe?il financovanie výletu, máme opä? plno krásnych zážitkov, spomienok i fotiek.

 
>>> viac

udialo sa u nás | 25. 05. 2015
Beh za zdravím.

V pondelok 25. mája 2015 sa  uskuto?nil dlho pripravovaný a dvakrát preložený beh pod názvom: „Beh za zdravím“. Tento školský rok sme za?ali už štvrtý ro?ník. Beh máme rozdelený na dve obdobia : jarný beh za zdravím a jesenný beh za zdravím. Podstata tohto behu spo?íva: pobyt na ?erstvom vzduchu,absolvovanie bežeckého kole?ka formou chôdze, behu, alebo kombinácia behu a chôdze. Už sme absolvovali beh okolo vodnej nádrže Kuchajda, neskôr sme sa zamerali na beh okolo štrkoveckej vodnej nádrže. Kole?ko okolo Kuchajdy je vä?šie, no našim športovcom vyhovuje aj štrkovecké kole?ko. V pondelok aj napriek nepriaznivému po?asiu sme sa vybrali beha? za zdravím. Výchovná skupina  chlapcov ubytovaných v ubytovacej ?asti DSS a skupina zo školského internátu. Silnejší dáž? sme pre?kali na trestnej lavici zimného štadióna Vladimíra Dzurilu, nako?ko je po sezóne ?adové plochy boli vypustené a všade tma. Akurát sa využíva telocvi??a na tréning na suchu. Po pre?kaní silného lejaku sme sa presunuli k štrkoveckému jazeru, kde si naši športovci zabehli, odkrá?ali športové kole?ko. Umiestnili sa nasledovne:

1.                  miesto    Martin Kro?ko         5,11 min.

2.                  miesto    Martin Buzalka        8,12 min.

3.                  miesto    Juraj Bolya               8,15 min.

4.                  miesto    Lukáš Nový              8,30 min.

5.                  miesto    Jozef Chovanec        8,31 min.

6.                  miesto    Martin Tahotný       10,30 min.

7.                  miesto    Blanka Polková       11,32 min.

Všetci boli spokojní s aktivitou na ?erstvom vzduchu  ani im neprekážalo mrholenie daž?a.

 
>>> viac

udialo sa u nás | 18. 05. 2015
... Na?alej si udržujeme priate?stvá a kontakty ... a tak sme prijali pozvanie

Tento krát sme prijali pozvanie my, terapeutická pracovná skupina Mgr. Belasovej a Mgr. Kore?ovej,  od bývalej klientky Ildikó Szabadošovej a jej otca. V rámci vo?no?asových aktivít  sme  uskuto?nili spolo?né stretnutie  Galante, aby sme si  prezreli podrobnejšie  historické centrum mesta. Pán Szabadoš  zariadil iba pre našu skupinu prehliadku  Miestneho múzea s artefaktami, aj s odborným výkladom. ?alej sme navštívili neogotický kaštiel Esterházyovcov, ktorý ešte nie otvorený pre verejnos?, ale dýcha z neho história a znázornený aj v erbe mesta. Peter Gula, kaplán v  rímskokatolíckom  kostole nás sprevádzal pri prehliadke kostola. Dozvedeli sme sa, že je to  dvojvežová klasicistická stavba s barokovými prvkami z roku 1800. V interiéri vyniká oltár z roku 1741, ktorý bol prenesený zo zbúranej barokovej kaplnky Sedembolestnej Panny Márie. Treba tiež poveda?, že sme si našli aj chví?ku na oddych a posedenie pri zmrzline, ?i langošoch...a samozrejme na spolo?né spomienky. Vlaky nemeškali, takže sme strávili nielen príjemné popoludnie, ale sme opä?  bohatší o  zážitky.

 
>>> viac

udialo sa u nás | 14.05.2015
"Na hrade Devín"

Slnie?ko, jemný teplý vetrík, svieža zelená príroda, nádherné výh?ady, históriou opradené miesta hradu i jeho okolia – to všetko na nás ?akalo vo štvrtok 14.5.2015 na hrade Devín - Národnej kultúrnej pamiatky. Práve toto miesto na sútoku riek Dunaja a Moravy, ktoré bolo osídlené od praveku, sme si vybrali za cie? nášho výletu s klientmi z pracovnej skupiny. ?o – to sme sa dozvedeli o jeho histórii ale aj o CHKO Malé Karpaty. Niektorí z nás si vyskúšali stre?bu z luku. Ale hlavne – prežili sme spolu krásne dopoludnie, plné smiechu, radosti i zážitkov.

 
>>> viac

udialo sa u nás | 13. 05. 2015
EKO de?

V stredu 13.5 sme si v našej DSS-ke pripomenuli, že prispie? k ochrane našej Zeme môžeme aj my. Opätovne sme si pripomenuli ako správne separujeme odpad, zahrali sme si eko puzzle, využili sme prírodné materiály na kreatívnu tvorbu – ma?ovali sme na kamienky. Odpadový materiál sme tiež využili na tvorbu a vznikli krásne dielka z tetrapakov a roliek z toaletného papiera. Popri tom sme sa vzdelávali – nau?ili sme sa prira?ova? k zvieratkám vyskytujúcim sa na Slovensku ich prirodzené prostredie, v ktorom sa vyskytujú a ak bol ROSE niekto, kto doteraz neochutnal rebarboru alebo si myslel, že z mrkvy sa nedajú upiec? famózne kolá?iky, dnes sa len oblizoval dobrotách od pani vychovávate?ky Hipíkovej. A aby sme nezabudli aj na našich domácich milá?ikov, mor?iatka a zaja?iky, ktoré u nás chováme, tie nám po celý ?as spríjem?ovali toto vydarené eko popoludnie. Pochvala patrí aj našim hudobno - tane?ným talentom, ktoré dotvárali dobrú náladu po?as slne?ného d?a. 

 
>>> viac

udialo sa u nás | 06.05.2015
"Svet okolo nás" Vernisáž výstavy

Fakt, že mnohí z našich klientov radi a ve?mi pekne ma?ujú, je známy už dávno. No okrem samotnej radosti z ma?ovania poteší každého umelca aj záujem o jeho diela a ocenenie od iných ?udí. A práve z tohto dôvodu usporadúvame výstavy výtvarných prác našich klientov. Jedna takáto výstava bola otvorená na slávnostnej vernisáži priamo v priestoroch DSS a RS Rosa.  Vernisáž výstavy diel našich klientov pod názvom „Svet okolo nás“ sa uskuto?nila 6.5.2015. Vernisáže sa zú?astnili aj naši priatelia z DSS Javorinská, DSS Báho? a DSS Hestia. Program za?al hudobnými skladbami a pesni?kami v podaní klientov DSS Rosa, nasledovalo predstavenie autorov vystavených výtvarných diel a na záver boli všetci pozvaní k prehliadke obrazov a k malému ob?erstveniu.

Príjemná atmosféra, milí hostia, š?astní mladí umelci – to všetko vytvorilo krásny zážitok pre všetkých prítomných.

 
>>> viac

udialo sa u nás | 29.4.2015
Cestujeme ?alej po Slovensku ale spoznávame aj seba....

D?a 29.4.2015 sa dospelí  klienti DSS Rosa opä? vybrali na cestu.....tento krát sme navštívili kúpe?né mesto Pieš?any...známe termálnou minerálnouvodou a lie?ivým bahnom, ktorého ú?inky poznajú ?udia takmer na celom svete. Pomáha pri lie?be ochorení pohybového ústrojenstva a reumatických chorôb.

Ale  po?me po poriadku:

Najskôr sme si každý sám zabezpe?ili cestovné lístky na vlak. Cesta vlakom trvala asi hodinu.  Sprievodcu mestom nám robil Wiliam Nedorost, ktorý z tohto mesta aj pochádza.  Najskôr sme sa dozvedeli nie?o o histórii Pieš?an....

Prvú písomnú zmienku o Pieš?anoch (pod názvom Pescan) nachádzame v Zoborskej listine uhorského krá?a Kolomana I. z roku 1113. Meste?ko Pieš?any patrilo viacerým š?achtickým rodinám, poslední boli Erd?dyovci, ktorí dali vybudova? prvé murované kúpe?né budovy  a  založili aj kúpe?ný park. Najvä?ší rozvoj  kúpe?ov nastal po roku 1889, potom ako si kúpele prenajala rodina Winterovcov. Medzi známych návštevníkov Pieš?an patrili cisár František Jozef s manželkou Alžbetou, populárnou Sisi, bulharský cár Ferdinand I., nemecký cisár Wilhelm II., maharadžovia z Indie a Malajska, prezidenti a diplomati z najrozli?nejších štátov sveta.

?alej sme dozvedeli, že mestskú ?as? Pieš?an s kúpe?ným ostrovom spájajú dva mosty. Peším slúži zaujímavý Kolonádový most, Krajinský most  slúži pre cestnú dopravu. Odfotili sme sa pod známou sochou barloláma?a, ktorá je aj erbom mesta. Poprechádzali sme sa  po krásnom, udržiavanom parku a  odvážnejší sa napili aj  minerálnej vody z termálneho prame?a. Prešli sme sa po pešej zóne starého mesta a posedeli v miestnej cukrárni pri zmrzline..

Našou poslednou zastávkou bola návšteva Domu reho?ných sestier De Notre Dame, alebo školských sestier, ktoré pôsobili aj v našom zariadení. Privítala nás sestra Zuzana Šimková, ktorá nám ukázala ich záhradu, i dom a v kaplnke  nám porozprávala o tom, ?omu sa ako reho?a venujú- je to ?innos? zameraná na apoštolát detí a mládež, rôzne vo?no?asové aktivity pre deti, ale aj pedagogickú a misionársku ?innos?. Treba spomenú?, že sestry pre nás pripravili aj malé ob?erstvenie a všetci spolo?ne sme si v kaplnke zaspievali, takže  odchádzali sme posilnení aj duchovne. Spiato?ná cesta vlakom ubehla ve?mi rýchlo, lebo mnohí z nás ju prespali......

Do DSS Rosa sme sa vrátili síce unavení, ale s novými zážitkami a skúsenos?ami. Opä? sme si vyskúšali naostro  samostatnos?, orientáciu v cudzom prostredí, stretnutia s novými ?u?mi,  teda všetko to, ?o budeme v živote potrebova?.

 
>>> viac

udialo sa u nás | 21.04.2015
Návšteva „Stálej výstavy dejín výpo?tovej techniky na Slovensku“

D?a 21.04.2015 sa klienti terapeutických skupín pracovnej terapie zú?astnili exkurzie v priestoroch Slovenskej akadémie vied a navvštívili Stálu výstavu dejín výpo?tovej techniky na Slovensku. Celou expozíciou nás sprevádzal Ing. Štefan Kohút, ktorý je zostavovate?om tejto výstavy. Mali sme možnos? vidie? prvý Analógový po?íta? SAV vyrobený na Slovensku, ktorý v roku 1958 zostrojil akademik Ivan Plander. Tento po?íta? má rozmery kancelárskej skrine a váži až 800 kg. Prezreli sme si aj expozíciu po?íta?a RPP-16 z roku 1973, ktorý vzerá ako písací stôl a pracoval s diernymi páskami, ktoré prenášali informácie. V pútavom rozprávaní nám Ing. Kohút vysvetlil ako vlastne po?íta?e informácie prenášajú a na ?o slúžili dierne pásky a aký bol princíp ich kódovania. Mali sme možnos? vidie? tiež históriu nosi?ov informácií od diernej pásky, cez magnetický záznam, diskety až po CD nosi?e a USB k?ú?e. Na záver sme si pozreli krátky film o po?íta?och vyrábaných na Slovensku v období do roku 1980. Táto návšteva bola ve?mi zaujímavá a priniesla nám nové informácie ako sa po?íta?e stali až dnešnými malými prístrojmi.

 
>>> viac